Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Ezen alapelvek és szabályok a jövőben figyelmeztetés nélkül frissülhetnek vagy változhatnak. Ebből kifolyólag az aktuális verzió mindig ezen az oldalon található, tájékoztatóul a közzététel ill. módosítás dátuma szolgálhat. Legutolsó módosítás dátuma: 2018 aug. 15. (1.0 verzió)

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.zsmtvrdosovce.sk honlap által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint ZŠ s VJM Károlya Szemerényiho -- Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tardoskedd adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint a T.t. 18/2018 törvény (a személyes adatok védelméről) rendelkezéseit.

A fent említett törvények értelmében a személyes adatok adatkezelője: ZŠ s VJM Károlya Szemerényiho, Nová cesta č.9, Tvrdošovce 941 10

Személyes adat (vagy adat) bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (felhasználó) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. Olyan esetekről van szó, amikor önt közvetlenül vagy közvetve azonosíthatjuk, főleg egy általánosan használt azonosító vagy egyéb azonosító alapján (ilyenek pl. a keresztnév, vezetéknév, identifikációs szám, lokalizációs adatok vagy online azonosítók, továbbá egy vagy több jellegzetes jellemző vagy jegy, melyek az ön fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, mentális, ökonómiai, kulturális vagy szociális identitásának azonosítására alkalmas).

Adatvédelmi tisztviselő

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az adatkezelő köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Adatvédelmi tisztviselőnk: JUDr. Stanislav Beňo, tel.: +421 915 950 967

Adatvédelmi elveink dióhéjban

Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatolja azt, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő ezen a honlapon 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

Az adatezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése, stb. harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

Az adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az adatkezelő az általuk kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését ill. jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére személyes adatokat továbbít.

Milyen adatokat gyűjtünk?

Honlapunk megtekintésekor technikai okokból az ön IP címét tároljuk, továbbá azt az oldalt, amely esetlegesen a honlapunkra mutató hiperhivatkozást tartalmazta, továbbá, hogy mennyi ideig tartózkodott honlapunkon, mely konkrét aloldalakat látogatott meg és ehhez hasonlók. Ezen információk személyes adatként vannak definiálva, ugyanis ezek az ön online azonosítója, és ezért ezen adatok feldolgozására fokozott figyelmet fordítunk.

További személyes adatok

Honlapunkon önkéntesen megadhat egyéb személyes adatokat is (pl. különböző űrlapokon, pl. a bejelentkezésnél vagy regisztrációnál, stb.). Leggyakrabban a köv. személyes adatait kezeljük: elektronikus postacím, keresztnév, vezetéknév, specifikus esetekben a következőket is: állandó vagy átmeneti lakhelycím. Személyes adatait csak a feltétlenül szükséges mértékben kezeljük.

Mi az adatkezelés?

Az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, elhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait maximálisan 5 évig tároljuk, amennyiben a Szlovák Köztársaság vonatkozó törvényei és rendeletei (pl. adó-, munkajogi-, archivációs- és könyvviteli törvények) nem írnak elő hosszabb időtartamot, vagy addig tároljuk, amíg ön nem kéri személyes adatai törlését. Ha valamely jogi norma rendelkezése miatt szükség van a személyes adatokra, akkor ezeket ebben az esetbe is jogunk van (és kötelességünk is) tovább feldolgozni. A feldolgozásba való beleegyezés és annak visszavonása közti időszakban feldolgozott személyes adatok feldolgozása törvényes.

A kezelt adatok adatbiztonsága

Kiemelten fontos számunkra, hogy az ön személyes adatait biztonságosan tároljuk. Különböző biztonsági eljárásokat, technológiákat és rendszereket vezettünk be a személyes adatok védelmére (pl. szervezeti adatvédelmi irányelveket dolgoztunk ki, https protokollt használunk, információs rendszereinkben rendszeresen frissített vírusirtó szoftver és tűzfalat használunk, wi-fi hálózataink erős jelszavakkal védettek -– a nyilvános hálózaton kívül, amely azonban szigetelt a belső hálózatunktól --, számítógépeink jelszóval védettek stb). Ezen technológiák fejlődésével mi is automatikusan fejlesszük biztonsági intézkedéseinket. Azon adatfeldolgozóinkkal, akik kapcsolatba kerülnek az ön személyes adataival, szerződéses viszonyban állunk és a személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban kezelik és erről nyilatkozatot tesznek számunkra. A velük való adatkommunikáció kölcsönösen titkosított csatornákon folyik.

Amennyiben rendszereink hackertámadás áldozatául esnének vagy egyéb behatolást észlelnénk, mely személyes adatvesztéssel járna, 72 órán belül informáljuk önt a foganatosított intézkedésekről és ugyanilyen időn belül kapcsolatba lépünk a felügyelő szervvel is (Úrad na ochranu osobných údajov).

Az ön jogai

Minden, a fentebb felsorolt jogokból adódó kérelmét a kézbesítéstő számított 72 órán belül feldolgozunk. Bonyolultabb esetekben a kézbesítéstől számított legkésőbb 1 hónapon belül dolgozzuk fel.

Adatfeldolgozók, külső szolgáltatók

Az adatkezelő a honlap működésének biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal az adatkezelő együttműködik. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Az adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen tájékoztató keretében tájékoztatja a felhasználókat.

Webanalitikai és esetleges hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók: az adatkezelő webanalitikai külső szolgáltatóval működik együtt. A külső szolgáltató hozzáférhet a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről.

A következő külső szolgáltatókról van szó:

Ha nem szeretné, hogy a Google webanalitika céljából gyűjtse a személyes adatait, akkor ezen a linken megtilthatja azt.

Diszkréció

A személyes adatait a fentebb felsorolt eseteken kívül semmilyen módon nem továbbítjuk harmadik személyek felé. Természetes, hogy semmilyen módon nem bocsátjuk őket áruba, cseréljük, vagy más ehhez hasonló tisztességtelen módon nem kezeljük. Személyes adatai fontosságát tudatosítjuk és ehhez méltón járunk el velük.

Azonban a személyes adatokat továbbíthatjuk állami szervezetek felé, de csak abban az esetben, ha erre törvény vagy érvényes hivatali intézkedés ill. bírósági végzés kötelez, de minden esetben a Szlovák Köztársaság jogrendje alapján.

Harmadik felekre mutató linkek

Ha jelen honlapon más honlapokra vagy egyéb webhelyekre ill. szolgáltatásokra mutató linkek találhatóak, ezen webhelyek üzemeltetői (ún. harmadik felek) saját adatvédelmi elvekkel kell rendelkezzenek és jelen honlaptól teljesen függetlenek, ezért nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a webhelyeken található tartalomért, a nyújtott szolgáltatásokért vagy az aktivitásukért. Amennyiben mégis tisztességtelen vagy törvénybe ütköző viselkedést észlel az ilyen webhelyeken, kérjük a következő mailcímen jelezze ezt nekünk: riaditel@zsmtvrdosovce.edu.sk Köszönjük.

A felhasznált CMS

Az oldal üzemeltetéséhez használt szerkesztői szoftver (ún. tartalomszerkesztő rendszer, azaz „CMS“ – Content Management System) fejlesztője semmilyen személyes adatot nem gyűjt a rendszer által meghajtott honlapok látogatóiról.

Webhosting (tárhelyszolgáltatás)

Jelen honlap az INTERNET SK, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava társaság szerverein működik.

„Sütik“ („Cookies”) használata röviden

A honlapot meghajtó rendszerünk ún. „sütiket” használ abból a célból, hogy érzékelni tudjuk felhasználóink preferenciáit és honlapunkat a konkrét felhasználó igényeihez alakítsuk. Továbbá annak érzékelésére is használjuk őket, hogy egy konkrét felhasználó a múltban már meglátogatta-e honlapunkat. További információt a „sütikről” ezen adatvédelmi tájékoztató külön fejezetében találhat.

Adatátvitel harmadik országokba

Személyes adatait nem visszük át az Európai Unión kívüli harmadik országokba. Amennyiben technikai okokból mégis sor kerülne ilyen adatátvitelre, az csak adatfeldolgozóink technikai eljárásai miatt történhet, akik azonban szakmailag felelősségteljes társaságok, biztonsági tanúsítványokkal rendelkeznek és személyes adatai védelmét garantálják a velük megkötött adatfeldolgozói szerződések.

Felügyeleti szerv

A személyes adatfeldolgozás felügyeleti szerve Szlovákiában a Személyes Adatokat Védő Hivatal. Abban az esetben, ha az ön adatvédelmi kérésére nem reagálunk legkésőbb a kézbesítéstől számított 1 hónapon belül, joga van ehhez a szervezethez fordulni.

Amennyiben bármilyen más kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük jelezze azt e dokumentum elején feltüntetett kapcsolatok bármelyikén.
„Sütik“ („cookies”) használata

Jelen honlap üzemeltetője ún. „sütiket” („cookies”) használ minőségesebb szolgáltatás nyújtásának érdekében. Honlapunk böngészésével/használatával beleegyezését fejezi ki ezen technológiák használatával az ön által használt böngésző (pl. Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari, Internet Explorer, Tor Browser stb.) beállításainak értelmében.

Honlapunk böngészését (amennyiben engedélyezte a „sütik” használatát) annak tulajdonítjuk be, hogy ön elfogadja a „sütik” felhasználási feltételeit. A „sütik” felhasználási módjának megváltoztatásához az ön internetes böngészője súgójában (help) talál információt. A böngésző beállításaiban engedélyezheti v. blokkolhatja a „sütik” használatát, globálisan vagy csak konkrét honlapokra (doménekre).

Ha ön nem ért egyet az itt leírt felhasználási alapelvekkel, akkor kérjük ne látogassa honlapunkat vagy aktívan blokkolja le a „sütik“ használatát. Ha viszont blokkolja a „sütik“ használatát, nem tudjuk garantálni honlapunk hibátlan működését.

Mik azok az „sütik“

A „süti” (pontosabban „HTTP-süti”) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

Miért használunk „sütiket“?

Azért használunk „sütiket“ honlapunkon, hogy egyre jobb minőségű szolgáltatást tudjunk nyújtani, hogy hozzáigazíthassuk a honlapot az ön igényeihez és javíthassuk az oldalak struktúráját és tartalmát, továbbá, hogy monitorozhassuk látogatóink viselkedését a honlapon. Honlapunkon ideiglenes és állandó „sütiket” is használunk. Az ideiglenesek csak addig tárolódnak az ön berendezésén, amíg a honlapot látogatja. Az állandó viszont a „süti” lejárati idejéig tárolódik, vagy annak kézi törléséig.

Milyen típusú „sütiket“ használunk?

A „sütik“ feldolgozásának jogalapja

Ha a sütik tárolásakor képesek vagyunk azonosítani a felhasználó webes környezetét (pl. ha ön regisztrál vagy bejelentkezik), akkor személyes adatok kezeléséről van szó. Az ilyen adatkezeléshez jogalapra van szükségünk.

Az egyik ilyen jogalap az ön beleegyezése lehet (mint érintett személyé), másik jogalapként az adatkezelő jogos érdeke szolgálhat (hogy minél minőségesebb és egyedi szolgáltatást tudjunk nyújtani – az esetleges célzó hirdetési lehetőséget is beleértve).

„Sütik“ és adatvédelem

A „sütiket“ az adatvédelem szempontjából két csoportra oszthatjuk:

Milyen adatokat értékelünk ki a „sütik” alapján?

Profiláció

Honlapunkon nem kötjük össze az ön használati aktivitását és szokásait az ön személyével (amennyiben az összeköthető lenne), így az automatizált adatfeldolgozásnak nincs kihatása az ön jogaira és szabadságjogaira. Szintúgy az ön személyes adatainak feldolgozásakor nem kerül sor profilációra.

A következő „sütiket” használjuk ezen a honlapon:

Útmutató az „sütik“ törléséhez az egyes böngészőkben:

További információk

Részletesebb információt a „sütikről” a wikipedián vagy az www.aboutcookies.org oldalakon találhat.