Fő tartalom

Értesítő üzenet

Házirend

I. Az iskola kitűzött céljai

 1. az általános műveltség elsajátítása, értékközvetítés, kulturális örökség továbbvitele
 2. egyéni képességek fejlesztése, tehetséggondozás
 3. felkészítés a továbbtanulásra, pályaválasztási tanácsadás és gondozás
 4. tanulási készségek-, szokások- és technikák kialakítása, az anya- és idegen nyelvek valamint az informatikai ismeretek elsajátítása
 5. kreativitás és gondolkodás- fejlesztés

II. Feladatod

 1. Légy nyitott és készséges mindazon értékek befogadására, amit számodra pedagógusaid közvetítenek.
 2. Az elvárt viselkedési normákat be kell tartanod.

III. Jogaid

 1. Az iskola minden tekintetben a tanulókért, érted van.
 2. Használd ki az iskola nyújtotta lehetőségeket, illetve igényeidet te magad fogalmazd meg!
 3. Személyi jogod a harmonikus testi-lelki fejlődés.
 4. Jogod van a szeretetre és megértésre.
 5. Jogod van a művelődésre. A tananyaggal kapcsolatban kérdést tehetsz fel, és jogod van rá választ kapni. Tévedhetsz is.
 6. Megfelelő formában szabadon véleményt nyilváníthatsz minden téged érintő kérdésről.
 7. Bátran fordulj elképzeléseiddel, gondjaiddal nevelőidhez, osztályfőnöködhöz, igazgatódhoz!
 8. Önmagadról kérhetsz tárgyilagos értékelést.
 9. Alapvető jogod, hogy személyiséged tiszteletben tartsák.
 10. Tanítási órán azzal ülhetsz, akivel akarsz, amíg viselkedéseddel nem zavarod tanítódat, osztálytársaidat.
 11. Jogod van az óraközi szünetekre. Annak tartalmát is megválaszthatod, amennyiben betartod a biztonsági előírásokat, és nem zavarod társaidat.

IV. Kötelességeid

 1. Kötelességed, hogy részt vegyél a tanítási órákon, a kötelező foglalkozásokon, osztályfőnöki órákon és az általad választott szakkörön.
 2. Alapkövetelmény a tisztességes, kulturált és illedelmes magatartás minden helyzetben. Ezért joggal várja el tőled az iskola, hogy iskolán kívül is ennek megfelelően viselkedj!
 3. Óvatosan közlekedj iskolába menet! Ne futkoss az iskola épületében! Társaiddal szervezetten vonulj le a váltóosztályokba és a tornaterembe!
 4. Vigyázz mindenre, ami érték, és ami értékes! Ügyelj magadra, társaidra és óvd az iskola eszközeit!
 5. Vigyázz az iskola környezetére, annak rendjére! Azonnal jelentsd tanítódnak, ha rendellenességet tapasztalsz!
 6. Szándékos rongálással vagy felelőtlen viselkedéssel okozott kárt szüleidnek, eltartóidnak meg kell téríteni.
 7. Kötelességed nevelőid, az iskola minden alkalmazottja és társaid személyiségét tiszteletben tartani!
 8. Ápoltan és szolidan jelenj meg az iskolában!
 9. Felszerelésed legyen mindig hiánytalan!
 10. Ne hordj magaddal értékes, önmagad és mások egészségére ártalmas dolgokat!
 11. Használd ki a tanítás kezdete előtti időt az első órára való felkészülésre!
 12. Kerüld az illetlen szavak, vulgáris kifejezések használatát!
 13. Ha komoly ok miatt nem tudtál készülni a tanítási órára, akkor az óra kezdete előtt jelentsd tanítódnak! Ha felelni akarsz, vagy a tananyaggal kapcsolatban kérdésed van, jelentkezz!
 14. Rögtön a tanítási óra után rakodj el, és készülj a következő órára!
 15. Tartsd be az egészségügyi és biztonsági előírásokat!
 16. Az iskola területén tilos a szerencsejáték, a dohányzás, más káros élvezeti cikkek fogyasztása, terjesztése!
 17. A mobiltelefon használata a tanítási órákon nem engedélyezett!
 18. A tanítás ideje alatt és a szünetekben engedély nélkül nem hagyhatod el az iskola területét!
 19. A kis szünetekben a tantermet feleslegesen nem hagyhatod el, csak a 2., 3. és a 6. óra utáni szünetekben!
 20. Tilos az ablakból kihajolni, papírt és egyéb dolgokat kidobni!
 21. Ha előrelátható ok miatt nem tudsz részt venni a tanításon, ezt szüleidnek kötelessége legkésőbb másnap az osztályfőnöknek jelenteni. A tanév során az osztályfőnök csak 5 napot igazolhat a szülő beleegyezésével.
 22. Ha negyedévenként 100 tanítási órát igazoltan és 60 órát igazolatlanul mulasztasz, akkor köteles vagy bizottság előtt vizsgát tenni. Igazolt mulasztás esetén a vizsgatételről az osztályban tanítói pedagógusok döntenek.
 23. Tanítás után csak szervezett formában, pedagógus felügyeletével vagy engedélyével tartózkodhatsz az iskola épületében!
 24. Kötelességed jelenteni a családban előforduló fertőző betegséget, azonkívül minden változást, a szülők címét, munkahelyét illetően.
 25. Takarékoskodj a villamos árammal és vízzel!
 26. Ne tartózkodj az esti órákban felügyelet nélkül az utcán!
 27. Az iskola épületében mindenki számára kötelező a váltócipő használata! Ne viselj fekete gumitalpas, sport- illetve tornacipőt!
 28. Minden tanulónak rendelkeznie kell egészségügyi csomaggal, melynek tartalma: törülköző, szappan, ivópohár, toalett-papír.
 29. Az ellenőrződet tartsd magadnál minden órán! A kapott jegyeket, bejegyzéseket a következő tanítási napra szüleiddel írasd alá!

V. Munkarend

 1. A tanítás kezdete előtt 10 perccel tartózkodj az osztályban!
 2. 7.30 óra előtt csak indokolt esetben érkezhetsz az iskolába.


VI. A hetesek feladatai

 1. Felügyelnek az osztály rendjére.
 2. Szünetekben az osztályban tartózkodnak.
 3. Gondoskodnak krétáról és felszerelésről, a táblát rendszeresen tisztítják.
 4. Minden szünetben kiszellőztetik a termet.
 5. Az utolsó óra után bezárják az ablakokat, rendet tesznek az osztályban, lekapcsolják a villanyt (az óraközi szünetekben is) és bezárják az osztályt, a tanterem kívüli foglalkozások esetén is.
 6. A pedagógus esetleges hiányzását jelentik az igazgatóságon (a tanítási óra kezdése után 10 perccel).
 7. Ha bármilyen hibát, rendellenességet, sérülést vagy balesetet észlelnek, azonnal jelentik az osztályfőnöknek vagy az ügyeletes pedagógusnak.
 8. Gondozzák a teremben lévő dísznövényeket.