Fő tartalom

Értesítő üzenet

Profil verejného obstarávateľa

ZŠ s VJM Károlya Szemerényiho je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: ZŠ s VJM Károlya Szemerényiho
Sídlo:
ZŠ s VJM Károlya Szemerényiho,
Nová cesta č. 9,
Tvrdošovce, 941 10